Hệ thống điện năng lượng mặt trời gia đình 2KW

36,000,000